การติดตามการส่งข้อมูล (GPAX) 5 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559| 1390 
 
[CONTENTBME]ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสารการเรียนรู้ (GPA) ประจำปีการศึกษา 2559 ( 5 ภาคเรียน) ทางระบบ datacenter.vec.go.th โดยมีกำหนดให้ศูนย์ ITC จังหวัดพิมพ์รายงานแบบ 2 ส่งภายในวันที่ 7 ธันวาคม  2559  บัดนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบพบว่ายังมีสถานศึกษาที่ยังไม่รายงานข้อมูลและยังไม่ยืนยันข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสารการเรียนรู้ (GPA) ประจำปีการศึกษา 2559 ( 5 ภาคเรียน) จำนวน 3 แห่ง คือ 1.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  2. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 3. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน   ในการนี้ ขอให้สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการรายงานข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันนี้ (8 ธันวาคม ๒๕๕๙) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุมาพร เปียงเปี้ยะ  โทรศัพท์ 0 2281 5555 ต่อ 1308 มือถือ 08 1854 7870
 

 

เอกสารแนบ

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Tel. 0-2026-5555  Fax. 0-2282-0855
e-mail : webmaster@vec.go.th    Website : 
http://techno.vec.go.th