โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นาวสาวอรรจนา จุใจ
  (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นาวสาวปนัดดา พิพัฒน์
  พนักงานธุรการ ส.4
 • นางสาวเกวลิน เพ็งบุญ
  พนักงานราชการ บริหารงานทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
 • นายวริทธิ์ เจริญพาณิชย์พันธ์
  พนักงานราชการ บริหารงานทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
 • นางสาวธนพร พวงศรี
  ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
 • นายณรงค์ศักดิ์ ปาลาศ
  ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
 • นางสาวดฤนดา ศรีสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่โครงการ
 • นางสาวปักษธรกาญจน์ หอมหวล
  เจ้าหน้าที่โครงการ
 • นายสุภณัฏฐ์ เพ็ชรนิล
  เจ้าหน้าที่พนักงาน จ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ)
 


กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา (MIS)

 • นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์
  (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
  ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา
 • นายสราวุธ มงคลดี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางสาวกนกวรรณ เยี่ยมสวัสดิ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นางนุชรัตน์ เพ็งวัน
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายกฤษฎา ผาหยาด
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นางสุภาภรณ์ ขำวิจิตราภรณ์
  พนักงานบริการทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 • นายพศิน อยู่อำไพ
  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 


กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม (LMS)

 • นางสาวอรรจนา จุใจ
  (ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)
  ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
 • นางสาวณิลุบล ทิพย์อาสน์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นายจักรพงศ์ รินทะวงศ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นาวสาวมลธิชา ไทพิทักษ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • นาวสาววัลภา น้ำดอกไม้
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • นางสาวศันศนีย์ จิตต์เอื้อเฟื้อ
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • นายพันศักดิ์  บุญส่ง
  นักกวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นายภาณุพันศ์ อุณฑพันธุ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
 • นาวสาวพาณี น้อยทวี
  พนักงานทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)