เว็บสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน Internet

ลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.) สงวนลิขสิทธิ์ เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024x768 pixel
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เครือข่ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสตูล)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙  เมษายน   ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
สนับสนุนโดย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (กลุ่มเครือข่าย)   และ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ด.ต.พงษ์เดช หวันเต๊ะ
ผู้ประสานงาน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน
ด.ต.รวย มีสุข
ผู้ประสานงาน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน
ด.ต.สุรชัย สุวรรณเดชา
ผู้ประสานงาน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน
ด.ต.สะอาด หลังปูเต๊ะ
ร.ร.ตชด.ยูงทองรัฐประชาสรรค์
ส.ต.ต.หญิงนิภา แสนจันทร์
ร.ร.ตชด.บ้านส้านแดง
ด.ต.เจษฎา ปาดูกา
ศูนย์การเรียนรู้ ICT บ้านนาปริก
ครูอนิตตา ปีมะสาร
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓
ครูวาสนา ปานยิ่ง
โรงเรียนเทศบาล ๔
ครูปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
โรงเรียนบ้านทางยาว
๑๐
ครูปิยะพิชญ์ จิตรหลัง
โรงเรียนบ้านขอนคลาน

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙  เมษายน   ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล
สนับสนุนโดย โรงเรียนอนุบาลสตูล  และ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูกมลพร ทิพย์แก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูอุไร ฉ้วนกลิ่น
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูจรูญศรี ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูวรรณา คำขวัญ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูวิยดา ศรีสุวรรณ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูขจรศักดิ์ ธังดิน
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ครูสุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๐
ครูศรินคภัช พิศาลสินธุ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๑
ครูสุทิน แต้มแก้ว
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๒
ครูวนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๓
ครูณัฐญา ไหมฉิม
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๔
ครูบุญรี เส็นสมมาตร
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๕
ครูจิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๖
ครูพรนิภา์์ เจริญสุขสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสตูล
๑๗
ครูสุวดี หวันสู
โรงเรียนอนุบาลสตูล

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘  เมษายน   ๒๕๕๔
ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  และ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูนันทา สุเทพประทานวงศ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูเบญจศิริ นามโคตร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูพรทิพา นิลเเย้ม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูอมรรัตน์ พึ่งสุข
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูศิริพร อารมณ์สวะ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูสมบัติ ธนรัช
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูสุธีรา กล้วยไม้เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูกนกพร ชินคำหาญ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ครูสงกรานต์ เย็นเพ็ชร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๐
ครูกิติศักดิ์ สวนดอกไม้ี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๑
ครูศรินทร พิมพ์สาร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๒
ครูจิรายุทธิ์ อ่อนศรี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๓
ครูชนิดา หาญเจริญ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๔
ครูณัฐยา ประทุมรัตน์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๕
ครูวัชรินทร์ ติแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๖
ครูวิราณี ธวัชสิน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๗
ครูเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๘
ครูสมชาย ยิ้มนวล
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๑๙
ครูชื่นพริ้ง สุรนันท์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๐
ครูผุสดี สารสุข
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๑
ครูโสภิตา ไตรยะพานิช
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๒
ครูเทพฤทธิ์ โกไศยกานนท์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๓
ครูสมพงศ์ ชูใจ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๔
ครูวิภาค บริรักษ์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๕
ครูสุธาสินี พรมทา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๖
ครูชวลิต พุ่มดอกไม้
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
๒๗
ครูสหชาติ วงศ์เจริญ
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕  กันยายน   ๒๕๕๓
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
สนับสนุนโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  และ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูไพรินทร์ เบญจชย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูสายสมร สขแสนบัณฑิต
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูนิพาพรรณ มลศิริ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูณธษาี สุจิตโต
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูเฉลิมพร เกษราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูณฐวิภา มิตรสงเคราะห์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูวัชราภรณ์ วงศ์แจ้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ครูธัญนันท์ สาริกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๐
ครูนิศรา ศรีอุ่นศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๑
ครูศิริขวัญ ศรีทับทิม
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๒
ครูทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์่
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๓
ครูสุนันท์์์ ปะวันโน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๔
ครูอำนาจ หมีแรต
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๕
ครูเจตน์วรี สดวิไลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๖
ครูพรนิภา์์ เจริญสุขสุวรรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๗
ครูณัฐวัชร์ ปรมาตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๘
ครูอภิวันท์ นิลกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรี
๑๙
ครูทัศนีย์ ปรมาตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๒๐
ครูกิตติ ทองสกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๒๑
ครูนุชสราิ์ิ บุญเลิศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๗  วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม   ๒๕๕๓
ณ โรงแรม วังคำ   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
สนับสนุนโดย อาชีวศึกษาเชียงราย  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูเกษร เดชสุวรรณ
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ครูอุทัยรัตน์ สุริยะ์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ฯ
ครูจักรพงษ์ิ์ิ กุลมาลา
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ครวาสนา ขำทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ครูจรัสศรี แก้วอาสา
วิทยาลัยการเทคนิคเลย
ครูอังคณา์ อัตถาพร
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครูยงยุทธ จันทร์รัตน์
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ครูทศพร ดวงสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ครูรัชวิทย์ เมธีโชติฺเศรษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
๑๐
ครูกฤษณา เฮงฉุน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๑๑
ครูศิระ โหละบุตร
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
๑๒
ครูเสกสรรค์์ วงศ์ใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ีี
๑๓
ครูพิเชษฐ์์ บังวรรณ์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
๑๔
ครูพิทักษ์์ ทิพวงษ์
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
๑๕
ครูปิติพร อนันตาภรณ์
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
๑๖
ครูนริศรา์์ ทองยศ
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
๑๗
ครธีรพล สังข์กลม
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
๑๘
ครูนิติกร อ่อนนาง
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๑๙
ครูศราวุธ ศรีวิไล
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
๒๐
ครูน้ำเพชร ละม่อน
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
๒๑
ครูจตุรนต์ เแสนโซ้ง
วิทยาลัยการอาชีพปัว
๒๒
ครูชัยวุฒิิ์ิ ธงเงิน
วิทยาลัยการอาชพปัว
๒๓
ครูเทวี เทพประชา
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
๒๔
ครมนูญม์กิจจ์ วัฒนานิกร
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
๒๕
ครูมนทรวัจน์ หนูสวัสดิ์
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
๒๖
ครูชำนาญ มณีเขียว
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
๒๗
ครูเอื้องฟ้า ไกรวิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๒๘
ครูวิภาวี ณ นิมิตร
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๒๙
ครูเรืองวิทย์ โพธิ์รัง
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
๓๐
ครูจิตปกรณ์ เตโชพันธ์์
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
๓๑
ครูขนิษฐา นามวงษ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
๓๒
ครูอวยพร บุญยืน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
๓๓
ครูจักรชัย ปิงเมือง
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๓๔
ครูสุพจน์ ตื้ือคำ
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๓๕
ครูโภควินท์์์ สำราญมาก
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๓๖
ครูอากรณ์ ดิษฐ์คล้าย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
๓๗
ครูบุญเลิศ โพธิ์อ่อง
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
๓๘
ครูวิไลลักษณ์ แสงอรุณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๓๙
ครูอินฑฎา วิเศษศิริกุล
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๔๐
ครูสมถวิล จิตติมงคล
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
๔๑
ครูวรรณภา วัฒนจำนงค์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
๔๒
ครูอุสาห์ บุตรทา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๔๓
ครูณัฐพงษ์์ อินทรสุข
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๔๔
ครูสัญญา ศรีสมุทร
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
๔๕
ครูศศิธร อมรพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
๔๖
ครปัญญา โพธิวงศ์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
๔๗
ครูเอ็นดู มังกรแสงแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
๔๘
ครูไพบูลย์ ตั้งจรูญถาวร
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
๔๙
ครูเรวัตร อินถา
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๖  วันที่ ๒๑ - ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓
ณ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน   อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา
สนับสนุนโดย เทศบาลเมืองเบตง  และ วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูนจิรัตน์ นวลวิวัฒน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุีรี
ครูสุเกษม เกียรติไพบูลย์
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ครูอุดมศักดิ์ิ มีสุข
วิทยาลัยเทคนิคลพบรี
ครูสิริพร พูลเกิด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ครูชวลิต ช่วยแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ครูพรพรรษา์ สุบินยัง
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ครูมะหะมะฟาร์เดร์ ซียง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
ครูประพันธ์ ศิริธรรม
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ครูสำเริง ศรีสา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๑๐
ครูคำรณ บุญวงศ์ี
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
๑๑
ครูอุทิศ ลีละวัฒน์
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
๑๒
ครูสุวัฒน์ เจริญวรรณ
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีี
๑๓
ครูณรงค์ นวลศรีทอง
วิทยาลัยเทคนิคพังงาี
๑๔
ครูวิรัตน์ มาทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา์
๑๕
ครูเริงศักดิ์ เข็มทอง
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส
๑๖
ครูณรงค์ฤทธิ์์ นวลเกลี้ยง
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
๑๗
ครูมงคล กัลยา
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
๑๘
ครูอัมรินทร์ ทองรัตน์์
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
๑๙
ครูอาหามะ ดือเร๊ะ์
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๔  วันที่ ๘ - ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูสมชาย เมืองมา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ครูบุหงา โสวภาค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครูกุลสิริ กฤตธนรัชต์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ครูสุปราณี เทศนาเรียง
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
ครูวิลาวัลย์ เอี่ยมเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ครูพันภ์พัสสา์ รัตนรุ่งเรื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
ครูสมร ซันประสิทธิ์
กภว.ช่างทองหลวง
ครูธิวาวรรณ แย้มยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ครูกันต์กมล ช่างวาด
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
๑๐
ครูขนิษฐา พาลี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
๑๑
ครูปวีณา แสนบัวบาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
๑๒
ครูวิไล เหรียญวิทยากุล
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
๑๓
ครูธนกร ธนบำรุงศักดิ์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
๑๔
ครอุไร เจติยวรรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๑๕
ครูสายฝน สาระผล
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๑๖
ครูพัชรีย์ พรมแก้วงาม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
๑๗
ครูเสาวคนธ์ ตั้งภูริ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีี
๑๘
ครูสวรรณา โกศัลวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๑๙
ครูจุฬาพรรณ คณารักษ์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๒๐
ครูพัชรินทร์ ฉิมหลวง
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
๒๑
ครูอารีลักษณ์ เปรมัษเฐียร
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๕  วันที่ ๒๖ - ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูกมล สมภักดี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ครูณัฐวุฒิ นันทา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ครูอนุสรณ์์ ตวงกระสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ครูพัชรียา กาญจนันต์์
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ครูเสาวลักษณ์์ บุญชื่น
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครูสุุวิทย์์ เสวรันต์
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ครูเอกาภิสิทธิ์ สลางสิงห์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครูสุกัลยา จันทร์จินดา์
วทบ.กรุงเทพ ฯ
ครูศิริพร ไชยรุ่งเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๑๐
ครูณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีี
๑๑
ครูสุนันท์ ปะวันโน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีี
๑๒
ครูน้ำมนตร์ จันทร์มณี
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
๑๓
ครูพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
๑๔
ครูปาลีรัตน์ี แดงดี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๑๕
ครเนติมา์ ชาญชัยศักดิ์
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๑๖
ครูสุภัทร์ พรชัยภิรมย์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๑๗
ครูเสกศักดิ์ แท่นยั้ง
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
๑๘
ครูอภิวันท์ จักรคำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๓  วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒  เมษายน  ๒๕๕๓
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูจุไรวรรณ รักสมยา
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ครูสุณี แจ่มใส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ครูอุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ครูกันยกร หาญชนะวงษ์
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ครูอมรินทร์ รูปสวย
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการวังไกลกังวล
ครูณรงค์ จันทรา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครูสุจิตตา ลาหลง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ครูรำไพ ไชยรักษ์
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ครูสาวิิตรี รัตนศรีหา
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
๑๐
ครูพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
๑๑
ครูธัญวลัย พัฒนสุทธิรัตน์
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
๑๒
ครูพรนิภา เจริญสุขสุวรรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๓
ครูประพฤติ พฤศชนะ
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
๑๔
ครูทิพย์วดี พัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
๑๕
ครูอาภรณ์ อ่อนนวล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
๑๖
ครูวัชระ บุญหลง
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
๑๗
ครูทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๑๘
ครูสุขสัน สุทธิเสน
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
๑๙
ครูเพียรวิทย์ ขำทวี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
๒๐
ครูโกมล ศิริสมบูรณ์เวช
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๒  วันที่ ๘ - ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูพัชรี ฤทธิ์มหา
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครูแสงเดือน เจือรุ่งโรจน์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ครสุชาติู คงสมบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ครูสุวรรณา วงศ์พิมพ์รัศมี
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ครูสุกัญญา พลวิก
วษท.นครศรีธรรมราช
ครูอัญชลี รักขาว
วษท.นครศรีธรรมราช
ครูดวงรัตน์ ชุมศรีี
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ครูชมภูนุช ประสิทธิชาติ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ครูอุดม ชูลักษณ์
วศป.นครศรีธรรมราช
๑๐
ครูภูวเดช นานาวััน
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๑๑
ครูเต็มศิริ จุ้ยศุขะ
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
๑๒
ครูอารยา พันธ์เมธาฤทธิ์
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
๑๓
ครูสุจิรา สายนาค
วษท.นครศรีธรรมราช
๑๔
ครูธนาวดี บานแย้ม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีี
๑๕
ครูอุไร สัตตะบุษย์
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

โครงการฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(เทคนิคและวิธีการสอนบนห้องเรียนออนไลน์)
รุ่นที่ ๑  วันที่ ๑ -๕  มีนาคม  ๒๕๕๓
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
ผลงาน
ครูเถลิงศักดิ์ ทองปรอน
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ครูจิราภรณ์ ตุ้ยบุญมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ครูกนกพร คงสมบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ครูพันทิพย์ รัตนราช
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ครูพงษ์เทพ อินทรทวี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ครูนัฐภิรินทร์ พิพัฒน์ภานุวิทยา
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ครูปิยะนาถ หวังภักดี
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ครูพงษ์ศักดิ์ ทองเลียบ
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
ครูนฤมล กอบธัญกิจ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๑๐
ครูพรรณทิพย์ วชีรสุต
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๑๑
ครูพรหมมา มณินทุ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
๑๒
ครูอุษา ผลเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
๑๓
ครูจันธร ชุมศรี
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
๑๔
ครูวรัท วรรณเกษมสุข
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
๑๕
ครูศุภชัย พวงบุบผา
วิทยาลัยสารพัดบรรหาร-แจ่มใส
๑๖
ครูวุฒิพงษ์ วงค์ราษฎร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
๑๗
ครูฉัตรชัย โกสุม
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
๑๘
ครูชาตรี คงแป้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
๑๙
ครูพีรชัย ชินพร
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
๒๐
ครูนราชัย อสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
๒๑
ครูเบญจทิพย์ เชษฐพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี